Strona głównaObsługa klienta

Obsługa klienta

Jak kupić projekt, co zawiera projekt. Zmiany w projekcie oraz inne istotne informacje. Konsultacje od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00: +48 71 7983864.

Jak kupić projekt

1

Sklep internetowy

2

Telefonicznie
+48 71 7983864

3

Zamów mailem studio@domy21.pl

4

Odwiedź nas osobiście

5

U przedstawiciela

Formy płatności

Opłaty za projekt można dokonać:

• u kuriera w momencie odbioru projektu
• przelewem na nasze konto: 21 1140 2004 0000 3302 7918 6208
• bezpośrednio w siedzibie Pracowni – można zapłacić tylko gotówką

Po zamówieniu projektu inwestor ma 7 dni na wybór metody płatności. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z klientem, zamówienie zostaje anulowane w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

1. Opłaty za usługę mogą być według wyboru Użytkownika uiszczane gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie Domy21, za pobraniem – zapłata u kuriera (koszty przesyłki pokrywa Domy21), bądź w formie przedpłaty na rachunek bankowy na konto Pracowni Projektowej Domy21: 21 1140 2004 0000 3302 7918 6208. Wyboru opcji Użytkownik dokonuje przy zamawianiu produktu lub usługi.
2. Opłaty naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez Domy21. Ceny podane przez Domy21 na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie każdorazowo są ceną brutto. Każdorazowo podawane będą także koszty dodatkowe oraz koszty dostawy.
3. Domy21 jest zobowiązany określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.
4. Informacje o dostępnych sposobach płatności znajdują się każdorazowo w:
a) formularzu zamówienia – w przypadku zamówienia przez stronę internetową
b) w potwierdzeniu treści zamówienia przesyłanym drogą mailową bądź listowną – w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail.
5. W miejscach wskazanych w ustępie poprzedzającym znajduje się także informacja o ograniczeniach w dostawie i formach dostawy.
6. Domy21 każdorazowo obowiązany jest od uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.
7. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki ustawowe nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.
8. Uiszczone przez Użytkownika opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec Domy21. Dokonane wpłaty o ile Użytkownik nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

Termin realizacji i dostawa

Przewidywany termin realizacji zamówienia: standardowy czas realizacji zamówienia, wynosi od 3 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
W szczególnych przypadkach Pracownia zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji, zmiana terminu jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie.

Terminy realizacji PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH zależą od wielkości i stopnia skomplikowania zamówienia, dlatego wszystkie szczegóły i terminy są ustalane indywidualnie.

Projekty wysyłamy pocztą kurierską na adres wskazany przez inwestora.
Dostawa w granicach Rzeczpospolitej Polskiej jest bezpłatna.

Warunki zwrotu i wymiany

Kupując u nas zyskujesz gwarancję bezpiecznych zakupów. Każdemu inwestorowi przysługuje 14 dni na zwrot lub bezpłatną wymianę zakupionego projektu lub dodatku do projektu.
Ponadto zapewniamy w ciągu 90 dni możliwość jednorazowej wymiany projektu na inny z oferty naszej Pracowni.

Uwaga – zwrotom i wymianie podlegają tylko projekty niewykorzystane, z nienaruszoną dokumentacją, które nie zostały złożone do adaptacji.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów i reklamacji zawarte są w regulaminie.

Formularz reklamacji

Formularz odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Zakres projektu

Zawartość projektu katalogowego

Wszystkie projekty są zgodne z WT 2021 oraz obowiązującymi przepisami. PROJEKT KATALOGOWY autorstwa pracowni DOMY21 zawiera dwa z trzech podstawowych elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333): PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – PAB oraz PROJEKT TECHNICZNY – PT. Projekt katalogowy pracowni DOMY21 nie zawiera trzeciego elementu PROJEKTU BUDOWLANEGO, projektu zagospodarowania terenu – PZT, który opracowuje architekt adaptujący projekt katalogowy.
W skład projektu katalogowego wchodzą:

1.Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) – 3 EGZEMPLARZE

PAB wraz z PZT oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami służy do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla konkretnej inwestycji. Niezbędne jest dokonanie adaptacji projektu katalogowego przez architekta adaptującego.

Zawartość  PAB:

 • Strona tytułowa.
 • Spis zawartości projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Zawartość i wykorzystanie projektu katalogowego, informacje o adaptacji projektu.
 • Opis techniczny zawierający: rodzaj i kategorię obiektu budowlanego, program użytkowy i sposób użytkowania; informację o układzie przestrzennym i formie architektonicznej, w tym wygląd zewnętrzny z charakterystyką materiałów wykończeniowych i kolorystyką elewacji; charakterystyczne parametry domu; parametry charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty; analizy techniczne, środowiskowe i ekonomiczne uwzględniające odnawialne źródła energii, w szczególności pompę ciepła (roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, przyjęte systemy i ich porównanie); automatykę regulującą temperaturę w  pomieszczeniach; ogólne informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego; informacje o ochronie przeciwpożarowej.
 • Elewacje z opisem formy, rozwiązań materiałowych i kolorystyki.
 • Rzuty wszystkich poziomów, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych, w tym rzut fundamentów.
 • Rzut dachu z opisem rozwiązań materiałowych, formy i kolorystyki.
 • Przekroje, minimum 2, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno – przestrzennego, nawiązanie do poziomu terenu oraz charakterystyczne elementy rozwiązań architektoniczno-budowanych.
 • Inne rysunki zgodnie z indywidualnymi wymaganiami do wybranego projektu, niezbędne do przedstawienia rozwiązań architektoniczno-budowanych.
2. Projekt techniczny (PT) – 2 EGZEMPLARZE

Nie podlega zatwierdzeniu przez urząd i nie stanowi załącznika do wniosku o wydanie pozwolenie na budowę. Projekt techniczny jest wymagany przed rozpoczęciem budowy. W trakcie budowy służy inwestorowi, kierownikowi budowy oraz wykonawcy. Do obowiązków inwestora należy przekazanie PT kierownikowi budowy. Do obowiązków kierownika należy aktualizacja projektu technicznego, wspólnie z architektem adaptującym. Po zakończeniu budowy, zaktualizowana wersja projektu technicznego, zostanie razem z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji złożona organom nadzoru budowlanego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projektant, który dokonuje adaptacji projektu katalogowego (projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333).

Zawartość PT:

 • Strona tytułowa.
 • Spis zawartości projektu technicznego.
 • Zawartość i wykorzystanie projektu katalogowego, informacje o adaptacji projektu.
 • Opis techniczny zawierający: rozwiązania konstrukcyjne, schematy i założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczeń; rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; opisy izolacji termicznych, wodochronnych i akustycznych; opisy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku; szczegółowe rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowano-instalacyjnego, takie jak: instalacje i urządzenia grzewcze wyposażone w automatyczne systemy regulacji temperatury w pomieszczaniach, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wodociągową, kanalizacyjną, gazową (jeżeli będzie konieczna), elektroenergetyczną oraz inne rozwiązania służące energooszczędności i niezbędne w zakresie przyjętych rozwiązań, znajdujące się wewnątrz budynku, wraz z pokazaniem wyprowadzenia ich na elewację; informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej; charakterystykę energetyczną budynku. W opisie zawarte są również wszystkie niezbędna dane i informacje z opisu projektu architektoniczno-budowlanego (PAB). Całość opisu w sposób jasny i przejrzysty prezentuje szczegółowe rozwiązania architektoniczne w powiązaniu z konstrukcją, wszystkimi wewnętrznymi instalacjami oraz eksponuje ich energooszczędny i ekologiczny charakter.

Rysunki architektoniczne w skali 1:100 lub 1:50:

 • Elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem kolorystyki, użytych materiałów i charakterystycznych detali architektonicznych.
 • Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów (parter, poddasze lub piętro) zawierające  rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian (nośnych, działowych, etc.) na każdej kondygnacji domu, elementy konstrukcji i mające wpływ na układ funkcjonalny rozwiązania instalacji wewnętrznych; Pokazuje również sugerowane przez nas rozmieszczenie otworów drzwiowych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, etc.
 • Rzut dachu – pokazujący kształt, wymiary dachu, kąt nachylenia jego wszystkich połaci oraz rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych.
 • Wszystkie niezbędne przekroje – przez cały budynek oraz charakterystyczne fragmenty budynku, wzdłuż lub w poprzek od fundamentów do dachu, zawierające warstwy podłóg, stropów, ścian, dachu oraz charakterystyczne detale fragmentów budynku.
 • Opisy przegród budowlanych zawierające chrakterystyczne, podstawowe parametry użytych materiałów.
 • Wykaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych z ich charakterystycznymi parametrami.
 • Detale architektoniczne powiązane z konstrukcją, charakterystyczne rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne z widokami 3D, ujęte w materiałach dodatkowych.

Rysunki konstrukcyjne:

 • Rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, proponowana głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego są wykonane (należy wykonać badania geologiczne w miejscu posadowienia budynku, fundamenty każdorazowo trzeba adaptować do warunków gruntowo-wodnych w obrębie posadowienia – wymiary, poziom posadowienia, zbrojenie oraz sposób izolacji)
 • Rzuty stropów i nadproży – rysunki przedstawiające układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów.
 • Rzut więźby dachowej – układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje; Wszystkie elementy są ponumerowane zgodnie z oznaczeniami z zestawieniem tarcicy dachowej.
 • Detale konstrukcji – wyrysowane elementy żelbetowe, z uwzględnieniem zbrojenia, zestawieniem stali i wytycznymi wykonawczymi.

Rysunki instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej:

 • Rzuty wszystkich niezbędnych kondygnacji – instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
 • Rozwinięcia/izometrie – instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjna.
 • Przebicia i niezbędne detale – instalacja wentylacji mechanicznej.
 • Zestawienie materiałów do podstawowych instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacji mechanicznej – ilość i wykaz urządzeń, armatury i elementów składowych instalacji – ujęte w materiałach dodatkowych.

Rysunki instalacji elektrycznych, teletechnicznych i fotowoltaika:

 • Rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
 • Schemat tablicy bezpiecznikowej, w tym przewidziany system zasilania aut elektrycznych z określeniem lokalizacji ładowarki.
 • Rzuty kondygnacji i dachu – ogniwa fotowoltaiczne.
 • Schemat i rozwinięcie instalacji fotowoltaicznej.

Materiały dodatkowe i pomocnicze:

 • Widoki 3D więźby i stropów.
 • Zestawienie drewna na więźbę dachową, z podaniem wymiarów ilości i objętości.
 • Obliczenia konstrukcyjne.
 • Zestawienie materiałów do podstawowych instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacji mechanicznej – ilość i wykaz urządzeń, armatury i elementów składowych instalacji.
 • Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników określających zapotrzebowanie budynku na energię do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
3. Informacje formalno-prawne
 • Oświadczenie projektantów – wymagane prawem potwierdzenie, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; Znajduje się na stronach tytułowych projektów PAB i PT.
 • Informacje o wykorzystaniu projektu gotowego – co należy zrobić, aby projekt domu gotowego zyskał status projektu budowlanego, kompletnego do przedłożenia w urzędzie celem uzyskania pozwolenia.
 • Obowiązki architekta adaptującego – wykaz i zakres prac niezbędny do przystosowania domu do warunków lokalnych panujących na działce i stworzenia projektu budowlanego.
 • Wyjaśnienie do czego służą poszczególne elementy projektu katalogowego: PAB i PT.
 • Informacje o alternatywnych rozwiązaniach technicznych i instalacyjnych – wyjaśnienie konieczności zastosowania w projekcie jednoznacznych rozwiązań projektowych.
 • Wykaz dopuszczalnych zmian w projekcie niewymagających zgody pracowni – wykaz szeregu zmian, które może wprowadzić architekt dokonujący adaptacji, bez dodatkowej zgody autorów projektu.
4. Dokumenty
 • Uprawniania projektantów – rodzaj i numer uprawnień projektantów poszczególnych branż, potwierdzający ich przygotowanie zawodowe.
 • Zaświadczenia z izb zawodowych – informacje o przynależności projektantów do właściwych izb zawodowych.

 

 

 

Dodatki, zabezpieczenia, teczka

Dodatki

Projekty DOMY21 w standardzie są wyposażone w pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe, ogniwa fotowoltaiczne i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Do każdego projektu można zamówić jeszcze następujące dodatki: kosztorys, kolektory słoneczne, dach prefabrykowany, centralny odkurzacz, dom inteligentny, ogrzewanie kominkowe, stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ekologiczną oraz system zagospodarowania wody deszczowej. Szczegóły dotyczące dodatków do projektów znajdują się przy prezentacji każdego projektu w zakładce DODATKI.

Zabezpieczenia

Każdy egzemplarz PAB oraz PT zabezpieczony jest plombą z przydzielonym projektowi numerem oraz hologramem DOMY21 na stronie tytułowej.
Wszystkie strony dokumentacji w części rysunkowej zabezpieczone są znakiem wodnym lub kolorowych nadrukiem DOMY21 uniemożliwiającym kopiowanie projektu.

Teczka

Kompletny projekt katalogowy wraz z materiałami informacyjnymi przekazujemy w wygodnej i atrakcyjnej teczce, dzięki której wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące budowy można przechować w jednym, bezpiecznym miejscu, co sprawdzi się zarówno w domu, na budowie, jak i podczas wizyt w urzędach.

 

Zmiany

Zamów projekt domu z naszej kolekcji i dopasuj go do swojej działki oraz potrzeb Twojej rodziny. Profesjonalnie, kompleksowo, sprawnie – tak działamy! Chcesz wprowadzić indywidualne zmiany? Jesteś przed adaptacją projektu? Nasz Dział Zmian jest do Twojej dyspozycji.

Oferujemy: bezpłatne wyceny, pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb, fachowe doradztwo.

Kontakt: e-mail: studio@domy21.pl, tel. +48 71 7983864

Informacje

Definicje

Dane powierzchniowo-kubaturowe podane przy projektach na stronach niniejszego portalu (domy21.pl/projekty-domow-gotowych) mogą różnić się od wyliczeń powstających na etapie wykonania dokumentacji technicznej.  Wynika to z uszczegółowienia rozwiązań technicznych podczas kreślenia dokumentacji. Różnica ta wynosi maksymalnie 5%.

WT 2021 – normy, które od 2021 r. będą musiały spełniać wszystkie nowo budowane domy. Aktualne i przyszłe wytyczne poprawiają systematycznie efektywność energetyczną powstających budynków i promują budowę domów o niskim zużyciu energii. Od 2014 r. przepisy w kolejnych krokach wprowadzają coraz ostrzejsze regulacje dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania budynku na energię pierwotną.

EP wartość wskaźnika EP [kWh/(m² x rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3, przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w § 329 ust. 2;

PB – PROJEKT BUDOWLANY, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 Prawa budowlanego. Składa się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT) oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (szczegóły, zakres i forma zgodnie z Rozporządzeniem i Prawem budowlanym).

PZT – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU w rozumieniu ROZDZIAŁU 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, który stanowi jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO.

PAB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNY w rozumieniu ROZDZIAŁU 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 2) Prawa budowlanego, który stanowi jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO. PAB służy jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest jednak dokonanie jego adaptacji, dostosowania do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie niezbędnego elementu projektu budowlanego w postaci projektu zagospodarowania terenu.

PT – PROJEKT TECHNICZNY w rozumieniu ROZDZIAŁU 4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 3) Prawa budowlanego, który stanowi jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO. Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu przez urząd i nie stanowi załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt techniczny w trakcie budowy służy inwestorowi oraz kierownikowi budowy, do którego obowiązków należy również aktualizacja projektu technicznego. Po zakończeniu budowy, zaktualizowana wersja projektu technicznego, razem z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji składana jest organom nadzoru budowlanego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333).

PROJEKT KATALOGOWY to projekt autorstwa pracowni DOMY21 zawierający dwa z trzech podstawowych elementów projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (dalej „Prawo budowlane”): projekt architektoniczno-budowlany PAB – 3 egzemplarze oraz projekt techniczny PT – 2 egzemplarze. Projekt katalogowy pracowni DOMY21 nie zawiera PZT. PZT opracowuje projektant, który dokonuje adaptacji projektu katalogowego (projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i przygotowuje projekt zagospodarowania działki. Do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla konkretnej inwestycji, niezbędne jest dokonanie adaptacji Projektu katalogowego – w części zawierającej projekt architektoniczno-budowlany (PAB) dostosowanie go do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie przez architekta adaptującego projektu zagospodarowania terenu, jako elementu projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący uważany jest za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333) przejmujący wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.
Drugim elementem projektu katalogowego jest projekt techniczny PT, który nie podlega zatwierdzeniu przez urząd i nie stanowi załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę.

MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI – do określenia wymiarów działki przyjęto usytuowanie budynku od granicy działki w odległościach:
a.  6 m od frontu – jako najczęściej spotykany wymiar wynikający z planu miejscowego lub warunków zabudowy,
b.  4 m dla budynku zwróconego ścianą oknami lub drzwiami w stronę granicy,
c.  4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy,
d.  3 m dla budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę granicy.
W przypadku możliwości dostawienia do budynku wiaty na samochód, przyjęto usytuowanie wiaty w odległości 3 m od granicy działki oraz szerokość nawierzchni utwardzonej pod wiatę (szerokość stanowiska postojowego wraz z wejściem) jako 4 m.
Maksymalny zasięg tarasów przyjęto tak, aby spełniał on aktualne przepisy Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. z zachowaniem odległości 1,5 m do granicy działki.

 

Przepisy

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001608/O/D20201608.pdf

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001609/O/D20201609.pdf

4. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 U S TAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf

Projekty indywidualne

 

Każdy projekt, bez względu na skalę, to dla nas duże wyzwanie. Wsłuchujemy się z potrzeby inwestora, szczegółowo analizujemy otocznie, z szacunkiem podchodzimy do przyrody lub zastanej tkanki urbanistyczno-architektonicznej. Szukamy nowatorskich, nowoczesnych, często eksperymentalnych rozwiązań, ale zawsze w harmonii z tym co zastaliśmy lub starając się przywrócić lub wykreować nowe przejrzyste i spójne estetycznie rozwiązania. Potrzeby inwestora, kontekst i jednoznaczne estetycznie i funkcjonalne rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne są dla nas najważniejsze. Dyskutujemy, przekonujemy, szanujemy, poszukujemy, nie boimy się ryzyka i trudnych wyzwań, szukamy najlepszych rozwiązań tak długo jak jest to możliwe, tworzymy. To nasza pasja.

Kontakt e-mail: studio@domy21.pl

Strefa partnerów

Bezpłatne wyceny, polecane technologie, energooszczędne rozwiązania.