Strona głównaRegulamin

Regulamin

Regulamin strony internetowej i sklepu internetowego (działającego pod adresem:  domy21.pl) prowadzonych przez spółkę Domy21 sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (53-213), przy ulicy Pionierskiej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS  0000107879 NIP: 7811676663 (dalej zwana „DOMY21″).
 I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Zasady Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego domy21.pl oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez DOMY21 za pośrednictwem Serwisu.
 2. Właścicielem strony internetowej w domenie domy21.pl (dalej „Serwis”) jest spółka Domy21 sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (53-213), przy ulicy Pionierskiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS  0000107879 NIP: 7811676663 (dalej zwana „DOMY21″). Z biurem DOMY21 można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem domy21.pl/kontakt.
 3. DOMY21 nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin DOMY21 na stronie internetowej pod adresem: domy21.pl/regulamin, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 4. Usługi oraz sprzedaż produktów i usług DOMY21 za pośrednictwem Serwisu następuje zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer), strona nie obsługuje formatu flash.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)z późniejszymi zmianami).
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)z późniejszymi zmianami)
 4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 5. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
 7. Usługi – wszelkie usługi zamawiane przez Usługobiorców lub świadczone  drogą elektroniczną przez DOMY21 na rzecz Usługobiorców, w oparciu o niniejszy Regulamin.
 8. Produkty – wszelkie towary znajdujące się w ofercie DOMY 21, sprzedawane lub udostępniane  w oparciu o niniejszy Regulamin.
 9. Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.
 10. Rachunek– faktura VAT – dokument potwierdzający wykonanie usługi.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. PB – PROJEKT BUDOWLANY, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz  art. 34 Prawa budowlanego.  Składa się z projektu zagospodarowania działki lub  terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT) oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (szczegóły zakres o forma zgodnie z Rozporządzeniem i Prawem budowlanym).
 13. PZT – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU w rozumieniu ROZDZIAŁU 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, który stanowi jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO,
 14. PAB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY w rozumieniu ROZDZIAŁU 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz  art. 34 ust. 3 pkt 2) Prawa budowlanego, który stanowi  jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO,. PAB służy jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest jednak dokonanie jego adaptacji, dostosowania do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie niezbędnego elementu projektu budowlanego w postaci projektu zagospodarowania terenu.
 15. PT – PROJEKT TECHNICZNY w rozumieniu ROZDZIAŁU 4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 3) Prawa budowlanego, który stanowi  jeden z elementów PROJEKTU BUDOWLANEGO. Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu przez urząd i nie stanowi załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt techniczny w trakcie budowy służy inwestorowi oraz kierownikowi budowy. Do obowiązków inwestora należy przekazanie PT kierownikowi budowy. Do obowiązków kierownika budowy  należy aktualizacja projektu technicznego, wspólnie z architektem adaptującym . Po zakończeniu budowy, zaktualizowana wersja projektu technicznego, razem z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji składana jest organom nadzoru budowlanego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333).
 16. PROJEKT KATALOGOWY – to projekt autorstwa pracowni DOMY21 zawierający dwa z trzech podstawowych elementów projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (dalej „Prawo budowlane”): projekt architektoniczno-budowlany  PAB – 3 egzemplarze oraz projekt techniczny PT – 2 egzemplarze. Projekt katalogowy pracowni DOMY21 nie zawiera PZT. PZT opracowuje projektant, który dokonuje adaptacji projektu katalogowego (projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i przygotowuje projekt zagospodarowania działki. Do złożenia  wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla konkretnej inwestycji, niezbędne jest dokonanie adaptacji Projektu katalogowego, – w części zawierającej projekt architektoniczno-budowlany (PAB) dostosowanie go do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie przez architekta adaptującego projektu zagospodarowania terenu, jako elementu projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący uważany jest za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333) przejmujący wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.
 17. Konsument – osoba wskazana w Art. 221kodeksu cywilnego, za którą  uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 18. Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 19. Regulamin– niniejszy regulamin.

§ 3. Ochrona Danych Osobowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach strony internetowej i sklepu internetowego prowadzonych pod adresem domy21.pl (SERWISY DOMY21) określa POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej i sklepu internetowego w domenie domy21.pl, (POLITYKA PRYWATNOŚĆI), na której treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
 2. DOMY21 w odniesieniu do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego domy21.pl i sklepu  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO).
 3. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez DOMY21 w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku usług, dla których skorzystania niezbędne jest logowanie w Serwisie i posiadanie w nim Konta Użytkownika, brak podania danych uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z takich usług.
 5. Zbierane przez DOMY21 dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu DOMY21 – marketingu bezpośrednim produktów lub usług, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) i ustawy z 10.05.2018  r. o ochronie danych osobowych obowiązującej na terenie RP.
 6. DOMY21 zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), na zasadach szczegółowo określonych w  POLITYCE PRYWATNOŚCI SERWISU DOMY21.pl, która zawiera szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych, prawach.
 7. DOMY21 w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz klienta oraz umożliwienia oferowania usług związanych z budową domu na zasadach szczegółowo określonych w  POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 8. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: DOMY21 Sp. z o.o. ul. Pionierska 59, 53-213 Wrocław, Polska, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: dane@domy21.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

§ 4. Poufność

 1. DOMY21 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników, a także informacji o świadczonych na rzecz Użytkowników usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez DOMY21 jeżeli:
 3. a) stanowi to przedmiot usługi świadczonej Użytkownikom,
 4. b) lub jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego DOMY21,
 5. c) lub strony w Umowie nie postanowiły inaczej.
 6. DOMY21 zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
II. Usługi i produkty DOMY21

§ 5. Usługi i produkty DOMY21 świadczone przy wykorzystaniu Serwisu

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub zamówione mogą być następujące usługi:

1. Usługi i produkty odpłatne:

2. Usługi nieodpłatne:

II a. Usługi i produkty odpłatne 

§ 6. Sprzedaż projektów katalogowych

 1. Umowa sprzedaży projektu katalogowego to umowa, której przedmiotem  jest sprzedaż Projektu  katalogowego,  jak zdefiniowany w § 2 niniejszego Regulaminu, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet projektu katalogowego składający się z 3 egzemplarzy PAB i 2 egzemplarzy PT, będących częścią PROJEKTU BUDOWLANEGO – PB i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu katalogowego tylko do jednej budowy.
 2. W celu nabycia projektu katalogowego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.: telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej domy21.pl korzystając z przycisku „kupuję i płacę” przy projekcie po uprzedniej edycji. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe wskazane są na stronach internetowych serwisu pod adresem domy21.pl/kontakt 

§ 7. Sprzedaż dodatków do projektów katalogowych

 1. DOMY21 umożliwia użytkownikowi zamówienie dodatków do projektów katalogowych sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Lista dodatków do projektów katalogowych i ich cena publikowana jest na stronie: domy21.pl przy każdym projekcie.
 3. W celu zamówienia dodatków do projektu katalogowego należy  skontaktować się i złożyć zamówienie telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem domy21.pl/kontakt na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.

§ 8. Sprzedaż kosztorysów projektów architektoniczno-budowlanych (katalogowych)

 1. DOMY21 umożliwia użytkownikowi zamówienie kosztorysu do kupionego od DOMY21 projektu katalogowego.
 2. W celu zamówienia kosztorysu do projektu katalogowego należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronach internetowych serwisu pod adresem domy21.pl/kontakt lub zamówić dodatek do projektu przez formularz zamówienia dodatku dostępny w portalu domy21.pl na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.
 3. DOMY21 umożliwia zamówienie indywidualnego kosztorysu do kupionego od DOMY21 projektu katalogowego ze zmianami indywidualnymi.
 4. W celu zamówienia kosztorysu do projektu katalogowego ze zmianami indywidualnymi należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo pod numerami telefonów i adresami podanymi na stronach internetowych serwisu pod adresem domy21.pl/kontakt na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.
 5. W związku z tym, że wykonanie kosztorysu do projektu katalogowego ze zmianami indywidualnymi kwalifikowane jest jako świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, odstąpienie od umowy jest niemożliwe zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Postanowienia ust. 5 stosuje się także w stosunku do  Przedsiębiorcy- konsumenta , w odniesieniu do umów zawartych od dnia 01.01.2021  r.

§ 9. Usługa zmian projektu katalogowego

 1. DOMY21 umożliwia użytkownikowi zamówienie zmian projektu katalogowego kupionego w DOMY21.
 2. DOMY21 zapewnia, że zmiany projektu katalogowego zamówione przez Użytkownika będą wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania zmian.
 3. W celu zamówienia usługi zmian projektu katalogowego należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronach internetowych serwisu na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II
 4. W związku z tym, że zmiana projektu katalogowego kwalifikowana jest jako świadczenie o właściwościach określonych indywidualnie przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje ustawowo prawo odstąpienia.
 5. DOMY21 przewiduje jednak umowne prawo odstąpienia od umowy na wykonanie tej usługi, w trybie opisanym w § 14 Regulaminu. Odstąpienie od umowy poprzez wykonanie umownego prawa odstąpienia wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez zamawiającego (konsumenta) wszelkich kosztów poniesionych przez DOMY21 od momentu złożenia zamówienia do momentu odstąpienia od umowy. Odstąpienie o charakterze umownym możliwe jest jedynie do momentu wydania projektu konsumentowi.

§ 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące  praw konsumentów, w tym § 8  ust. 5, § 9  ust. 4 i 5, § 11 i 12  stosuje się także w stosunku  do  Przedsiębiorcy – konsumenta, w odniesieniu do umów zawartych od dnia 01.01.2021  r.

§ 11. Zasady ogólne składania zamówień

I. Zamówienia telefoniczne

 1. W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia telefonicznego, obowiązuje następująca procedura:
 1. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa towaru na adres konsumenta lub Przedsiębiorcy – konsumenta, w/w wskazane dokumenty dostarczane są wraz z towarem, a w przypadku towarów lub usług, co do których konsumentowi lub Przedsiębiorcy – konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, konsumentowi/Przedsiębiorcy – konsumentowi dostarczany jest wraz z nimi także wzór takiego oświadczenia.

II. Zamówienia mailowe

 1. W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia mailowego, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, obowiązuje następująca procedura:
 1. Zasady wskazane w § 11  punkcie I.2 stosuje się odpowiednio.

III. Zamówienia przez stronę internetową

 1. W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia poprzez stronę internetową, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, obowiązuje następująca procedura:
 1. Zasady wskazane w § 11  punkcie I.2 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Opłaty

 1. DOMY21 świadczy usługi  wymienione w niniejszym dziale IIa. odpłatnie, chyba że w Umowie, Regulaminie lub Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. Informacja o odpłatności każdorazowo jest podana konsumentowi najpóźniej w momencie składania przez niego zamówienia
 2. Opłaty, taryfy, ceny oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, Umowie lub Cenniku.
 3. DOMY21 zastrzega  sobie możliwość zmiany cen, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.
 4. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać Użytkowników zamawiających produkty, usługi lub zawierających Umowę o określone usługi, po ich wejściu w życie, tj. od 7 dnia od publikacji Cennika. Zmiany w zakresie opłat lub cen nie mają w szczególności wpływu na wysokość wynagrodzenia DOMY21 z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 5. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, w tym w szczególności zawierają należny podatek VAT.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie.

§ 13. Sposób płatności

 1. Opłaty za usługę mogą być według wyboru Użytkownika uiszczane gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie DOMY21, za pobraniem – zapłata u kuriera (koszty przesyłki pokrywa DOMY21), bądź w formie przedpłaty na rachunek bankowy na konto Pracowni Projektowej DOMY21: 21 1140 2004 0000 3302 7918 6208.  Wyboru opcji Użytkownik dokonuje przy zamawianiu produktu lub usługi.
 2. Opłaty naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez DOMY21. Ceny podane przez DOMY21 na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie każdorazowo są ceną brutto. Każdorazowo podawane będą także koszty dodatkowe oraz koszty dostawy.
 3. DOMY21 jest zobowiązany określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.
 4. Informacje o dostępnych sposobach płatności znajdują się każdorazowo w:
 5. a) formularzu zamówienia – w przypadku zamówienia przez stronę internetową
 6. b) w potwierdzeniu treści zamówienia przesyłanym drogą mailową bądź listowną – w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail.
 7. W miejscach wskazanych w ustępie poprzedzającym znajduje się także informacja o ograniczeniach w dostawie i formach dostawy.
 8. DOMY21 każdorazowo obowiązany jest od uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.
 9. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki ustawowe nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.
 10. Uiszczone przez Użytkownika opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec DOMY21. Dokonane wpłaty o ile Użytkownik nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

§ 14. Zwrot lub wymiana zakupionych towarów lub usług

Prawo konsumenta i Przedsiębiorcy – konsumenta do  odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub w inny sposób niewymagający jednoczesnej obecności obu stron umowy), może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i znajduje się pod adresem: http://domy21.pl/obsluga-klienta. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres studio@domy21.pl.
 2. DOMY21 prześle niezwłocznie do konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli jednak DOMY21 nie zaproponował odbioru rzeczy bezpośrednio od konsumenta, zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.
 5. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że DOMY21 zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. DOMY21 informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy.
 7. DOMY21, niezależnie od innych uprawnień wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy lub przepisów prawa, gdy Użytkownik będący konsumentem nie skorzysta z prawa odstąpienia, umożliwia Użytkownikowi, który kupił bezpośrednio od niego projekt katalogowy, w ramach zawartej umowy, odpłatną usługę polegającą na jednokrotnej wymianie zamówionego projektu katalogowego na inny, które to prawo Użytkownik może zrealizować,  także po upływie 14 dniowego terminu  na odstąpienie od umowy, w każdym razie nie później niż do 90 dni od daty zakupu (objęcie w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik pierwotnie zakupionego projektu).  Koszt usługi wymiany wynosi 246 zł brutto, a przy wymianie na droższy projekt Użytkownik dopłaca różnicę. W przypadku usługi polegającej na wymianie projektu droższego na projekt tańszy, różnica nie jest Użytkownikowi zwracana – stanowi to dodatkowy koszt usługi. Powyższe zmiany  nie będą oznaczały rozwiązania zawartej dotychczas pomiędzy stronami umowy, a jedynie traktowane będą jako aneks do tej umowy.
 8. Korzystający z prawa do odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W związku z tym DOMY21 informuje swoich klientów, iż kupując dokumentację/projekt, przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy  mają prawo zapoznać się z jego zawartością i treścią, jednakże bez naruszenia jego struktury i integralności. W szczególności zabronione jest  rozszywanie dokumentacji/projektu, wydzieranie z niego kartek, czynienie na nich jakichkolwiek adnotacji, wzmianek lub skreśleń, pozostawianie sobie w razie odstąpienia jakiejkolwiek części dokumentacji. W przypadku, gdy zwracana dokumentacja/projekt posiada wady lub uszkodzenia, odstępujący w szczególności zostanie obciążony kosztami ich usunięcia, a jeśli wady są tego rodzaju, że zwrócony egzemplarz dokumentacji/projektu nie nadaje się do jego dalszej sprzedaży – kosztami wykonania nowego egzemplarza dokumentacji/projektu.
 9. Wykonanie przez kupującego kopii projektu jest legalne i może nastąpić wyłącznie  do czasu odstąpienia od umowy, na potrzeby osobiste, o ile jest to niezbędne do korzystania z jego oryginału i tyko o tyle, o ile jednocześnie kopiujący jest właścicielem legalnie nabytego egzemplarza projektu. W przypadku odstąpienia  od umowy,  odstępujący traci prawo do jego używania w jakiejkolwiek formie, w tym kopiowania, używania kopii, (nawet sporządzonych przed odstąpieniem). Postępowanie wbrew powyższym zasadom  stanowi naruszenie przepisów ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  i wiąże się z  odpowiedzialnością cywilną i karną, a tu wynikającą z Art. 115 ust. 3  i Art. 117 ust. 1, z których czyny zagrożone są karą grzywny,  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 10. Postanowienia niniejszego działu ust. 1-9 stosuje się także w stosunku  do  Przedsiębiorcy- konsumenta, w odniesieniu do umów zawartych od dnia 01.01.2021  r.
II b. Usługi świadczone nieodpłatnie 

§ 15. Prowadzenie Konta DOMY21

 1. Posiadanie Konta DOMY21 umożliwia Użytkownikom Serwisu korzystanie z  nieodpłatnie świadczonych przez DOMY21  usług i funkcjonalności, polegających w szczególności na:
 2. a) Przechowywaniu i zarządzaniu danymi wprowadzonymi do Konta DOMY21  przez Użytkownika,
 3. W przypadku wprowadzenia w ramach konta DOMY21 funkcjonalności umożliwiających korzystanie z usług odpłatnych  świadczonych za pośrednictwem Serwisu zasady odpłatności za korzystanie z takich usług określają odpowiednie odnoszące się do tych usług postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo do założenia Konta DOMY21 w ramach Serwisu przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Rejestracja Użytkownika, a tym samym utworzenie Konta DOMY21, następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie https://domy21.pl/moje-konto, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta DOMY21 wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym oraz udzielenia zgód podanych w formularzu, jako obowiązkowe. W procesie rejestracji Konta DOMY21 Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza  Nick ( nazwę konta), hasło dostępu do Konta DOMY21. Nicki Użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Nicki reklamowe, wskazujące na działalność handlową lub projektową są niedozwolone i będą usuwane wraz z Kontem w Serwisie.
 6. Z jednego Konta DOMY21 może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych dostępowych do Konta DOMY21 innym osobom. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta DOMY21, w szczególności hasła dostępu do Konta DOMY21. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wpisy i skutki ich zamieszczenia przy użyciu jego loginu, hasła oraz nicka.
 7. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez DOMY21 Konta DOMY21 oraz udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z dostępnych w Koncie DOMY21 funkcjonalności, wskazanych w ust. 1.
 8. Umowa o prowadzenie konta DOMY21  zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Użytkownika dostępu do Konta DOMY21, a możliwości korzystania z usług, których świadczenie uzależnione jest zgodnie z niniejszym Regulaminem od posiadania Konta DOMY21. Domy21 będzie w takim przypadku  uprawniony do usunięcia bądź anonimizacji treści Postów / Materiałów dostarczonych do Serwisu przez danego Użytkownika do czasu usunięcia Konta DOMY21.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej DOMY21 zastrzega sobie prawo do dalszej, anonimowej prezentacji w Serwisie zamieszczonych tam przez tego Użytkownika Postów/ Materiałów i korzystania z udzielonych przez Użytkownika licencji na ich publikację.
 10. Użytkownik Konta DOMY21 wyraża zgodę na to, aby wszystkie informacje, które wprowadza w ramach Konta DOMY21 były przechowywane w bazie danych prowadzonej przez DOMY21. Informacje te , poza zamieszczonymi przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z usług  polegających na publikacji wpisów Użytkownika Konta DOMY21, nie będą podawane bez zgody Użytkownika Konta DOMY21 żadnym osobom ani podmiotom trzecim.
 11. Konto DOMY21 wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerach Użytkowników Konta DOMY21. Pliki te nie zawierają żadnych informacji poufnych i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Konta DOMY21.
 12. Dokonując Rejestracji Konta DOMY21, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika przez Administratora lub Moderatora zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami i przyjmuje do wiadomości, że dane te przetwarzane są w siedzibie DOMY21, a uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zaś DOMY21, Administrator oraz Moderator  przy przetwarzaniu danych przestrzegać będą w szczególności zasad opisanych w  POLITYCE PRYWATNOŚCI .

§ 16. Usługa pobierania plików z rysunkami i materiałami uzupełniającymi

 1. Usługa pobierania plików z rysunkami i materiałami uzupełniającymi dostępna jest jako jedna z funkcjonalności Serwisu, nie wymaga logowania się do konta.
 2. Usługa pobierania plików z rysunkami i materiałami uzupełniającymi, umożliwia pobranie rysunków w następującym zakresie:

§ 17. Dodawanie opinii do projektów

 1. Usługa polega na możliwości dodawania opinii o projekcie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej i zamieszczenia swojego komentarza o projekcie. W celu przesłania formularza należy podać swój nick/adres e-mail, który jednak nie jest publikowany przez Administratora, ani przez niego wykorzystywany, poza przesłaniem informacji o publikacji opinii. Użytkownik może jednak dobrowolnie „zachować” swoje dane zaznaczając box  „Zapamiętaj moje dane w tej przeglądarce podczas pisania kolejnych opinii/komentarzy”.
 2. Opinie przed ich publikacją są moderowane.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie usługi do celów innych niż wynika to z jej charakteru i przedmiotu oraz wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celach innych niż zamieszczanie merytorycznych opinii do materiałów przedstawianych w Serwisie, a w szczególności niedozwolone jest:
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem i jego skutki.
 2. Administrator, w tym działająca w jego imieniu osoba, może usunąć materiały umieszczone w Aplikacji, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
III.  Postanowienia wspólne 

§ 18. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług i Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Usług i Produktów określonych w Regulaminie należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na następujący adres DOMY21 Sp. z o.o., ul. Pionierska 59, 53-213 Wrocław lub mailowo na adres: dane@domy21.pl
 4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin na jej rozpatrzenie,  przyjmuje się dzień wpływu do DOMY21 listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika, b) określenie przedmiotu reklamacji, c) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku Użytkownik zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne  dotyczące płatności należy wysłać listem poleconym lub wysłać w formie mailowej na adres studio@domy21.pl
 8. Reklamacje rozpatruje DOMY21.
 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 10. O rozpatrzeniu reklamacji DOMY21 poinformuje Użytkownika w piśmie zawierającym stanowisko DOMY21 w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika, a w razie braku takich zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji.
 12. Powyższe zapisy nie uchybiają prawu nabywcy do zgłoszenia wad zakupionego towaru lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.
 13. Odnośnie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego DOMY21 na adres e-mail studio@domy21.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona przez DOMY21 w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. DOMY21 zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, lub dotyczą w istocie usług świadczonych przez osoby trzecie.
 14. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 15. Ponadto DOMY21 informuje, że konsument/Przedsiębiorca – konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji można znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 19. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w Serwisie.
 2. DOMY21 zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 14 dni od ich udostępnienia w Serwisie.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla zawartych do dnia zmiany umów o świadczenie usług odpłatnych o dostawę towaru lub usługi, które realizowane są na zasadach dotychczasowych. Odnośnie usług  odpłatnych zawartych na czas nieokreślony, lub usług nieodpłatnych, brak akceptacji zmian przez Użytkownika daje mu prawo do rozwiązania umowy na świadczone na jego rzecz usługi w trybie natychmiastowym, przy czym oświadczenie takie Użytkownik powinien złożyć nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, a brak oświadczenia w tym terminie rozumiany jest jako akceptacja zmian i wola kontynuowania umowy na zasadach uwzględniających treść zmian.

§ 20. Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez DOMY21 indywidualnych Umów pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

§ 21. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia na towar lub usługę znajdującą się w serwisie domy21.pl oznacza, że Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 3. Serwis i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich DOMY21 i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usług, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 4. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.