Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej i sklepu internetowego (działających pod adresem:  domy21.pl) prowadzonych przez spółkę Domy21 sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (53-213), przy ulicy Pionierskiej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS  0000107879 NIP: 7811676663 (dalej zwana „Domy21″)
 1. Właścicielem serwisów funkcjonujących w domenie DOMY21.pl, w tym  sklepu internetowego (dalej: Serwisy DOMY21) jest spółka Domy21 sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (53-213), przy ulicy Pionierskiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS  0000107879 NIP: 7811676663 (dalej zwana „DOMY21″).
 2. DOMY21 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisów DOMY21. W związku z tym przedstawiamy dokument określający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisów DOMY21.
 3. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszej Polityki prywatności stanowi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO).
I. Informacje wstępne
 1. Dane publikowane w Serwisach DOMY21 mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba, że konkretny Regulamin świadczenia usług stanowi wyraźnie
 2. DOMY21 posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisach DOMY21 danych. Wykorzystywanie danych ze stron zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody DOMY21.
 3. DOMY21 w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisów DOMY21.
 4. DOMY21 dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy DOMY21 przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższego, DOMY21 dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe zawsze były:
II. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
 1. Dane Użytkowników serwisów DOMY21 przetwarzane są przez DOMY21 w zależności od podstawy ich przetwarzania, w różnych celach. W szczególności DOMY21 przetwarza dane użytkowników Serwisów DOMY21:

2. DOMY21 przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów DOMY21 wyłącznie, wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, wyłącznie na czas niezbędny do realizacji konkretnego celu przetwarzania i wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden warunków opisanych w ustępach  1) -5) poniżej.

 1. Spółka Domy21 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-213), przy ulicy Pionierska 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS  0000107879 NIP: 7811676663 (dalej zwana „Domy21″) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Serwisów DOMY21 jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez DOMY21, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez DOMY21, lub podmiot przetwarzający dane na jej zlecenie, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 2. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, przy czym część danych może być podawana  sposób zautomatyzowany poprzez ustawienia urządzeń i narzędzi informatycznych Użytkownika wykorzystywanych do korzystania z Serwisów DOMY21. DOMY21 każdorazowo informuje Użytkownika Serwisów DOMY21, które dane są niezbędne do wykonania na jego rzecz konkretnych świadczeń lub umowy. DOMY21 nie wymaga podawania przez Użytkowników danych o szczególnym charakterze – patrz ust. 2 pkt.  1a) powyżej.
III. Uprawnienia Użytkowników Serwisów DOMY21 związane z przetwarzaniem danych
 1. DOMY21 zapewnia realizację uprawnień wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, każdemu Użytkownikowi Serwisów DOMY21 przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

2. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 zapewnia Użytkownikom Serwisów DOMY21 możliwości realizacji prawa dostępu do dotyczących jej danych oraz uzyskania następujących informacji obejmujących:

 1. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 zapewnia Użytkownikom Serwisów DOMY21 możliwości realizacji prawa żądania do niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 zapewnia Użytkownikom Serwisów DOMY21 możliwości realizacji prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

chyba, że  przetwarzanie jest niezbędne:

5. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 zapewnia Użytkownikom Serwisów DOMY21 możliwości realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

6. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 zapewnia Użytkownikom Serwisów DOMY21 możliwości realizacji prawa do przenoszenia danych, dające jej możliwość otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła DOMY21, oraz ma prawo żądać przesłania  tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

Z zastrzeżeniem, że wykonanie praw, o którym mowa powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

7. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 zapewnia Użytkownikom Serwisów DOMY21 możliwości realizacji prawa do sprzeciwu, w ten sposób, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych realizowanego w celu realizacji zadań publicznych lub prawnie uzasadnionych  interesów DOMY21, w tym profilowania. DOMY21 nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

8. W celu realizacji w/w uprawnień DOMY21 informuje Użytkowników Serwisów DOMY21 o prawie  złożenia Skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czynności przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie narusza przepisy prawa.

9. W celu zapewnienia przez DOMY21 realizacji w/w uprawnień do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, DOMY21 informuje Użytkowników Serwisów DOMY21, że Podczas korzystania ze sklepu w domenie DOMY21.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie przez Użytkownika loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych  przez niego do koszyka lub schowka. Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył. Plików cookies DOMY21 używa więc w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, np. umożliwiając zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie przez Użytkownika loginu i hasła. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Oprócz tego, DOMY21 może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisów DOMY21. Pomaga to DOMY21 monitorować i sprawdzać działanie Serwisów DOMY21. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla DOMY21 potrzebne dane. Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Użytkownik  Serwisów DOMY21 może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w serwisie lub sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych,  mogą również utrudnić korzystanie ze sklepu internetowego w domenie www.domy21.pl.

10. Z przysługujących Użytkownikom wobec  DOMY21 uprawnień mogą oni  skorzystać w siedzibie DOMY21 lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Domy21 sp. z o.o., ul. Pionierska 59, 53-213 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: dane@domy21.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48717983864

IV. Udostępnianie i przekazywanie danych
 1. DOMY21 informuje Użytkowników Serwisów DOMY21, że w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz DOMY21. Podmiotami takimi mogą być w szczególności:

2.DOMY21 informuje Użytkowników Serwisów DOMY21, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, może zostać zobowiązana do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3. DOMY21 nie planuje przekazywania danych osobowych Użytkowników Serwisów DOMY21 poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Sugerowane zasady bezpieczeństwa

Dla zwiększenia bezpieczeństwa  danych należy pamiętać o:

 VI. Zmiana polityki prywatności

DOMY21 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście lub opublikowanie nowego jej tekstu. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 14 dni od ich udostępnienia.